Informácie podľa MiFID / GDPR

Cenník služieb Brokerage (30.11.2017) [PDF]

Cenník služieb Riadenia portfólia (30.11.2017) [PDF]

Cenník vedľajších služieb (21.12.2018) [PDF]

Informácie k zadávaniu pokynov a o typoch pokynov

Informácie o finančných nástrojoch a rizikách v súvislosti s finančnými nástrojmi (16.08.2017) [PDF]

Informácie pre klientov o Garančnom fonde investícií (30.12.2010) [PDF]

Informácie  podľa §73b, § 74b zákona č. 566/2001 Z.z. a  opatrení NBS č. 20/2014

Investičné stratégie pre investičnú službu Riadené portfóliá (03.01.2018)

Kľúčové informácie pre investorov

Odmena obchodníka a finančných agentov- verejný úpis VINOHRADY HABSBURG a.s..[PDF]

Päť najlepších miest výkonu (02.01.2019) [PDF]

Plná moc (15.12.2013) [PDF]

Pravidlá riadenia porfólií (11.4.2017) [PDF]

Pravidlá vypracovávania a šírenia investičných odporúčaní (17.08.2017) [PDF]

Prehľad zmien vo Všeobecných obchodných podmienkach účinných od 31.5.2017

Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov) (25.05.2018) [PDF]

Privacy Notice -Sprostredkovatelia 

Reklamačný poriadok (03.01.2018) [PDF]

Stratégia vykonávania pokynov (27.02.2018) PDF

Súhrn analýz a záverov (30.04.2018) [PDF]

Transparentnosť mimoburzových obchodov

Účtovné závierky

Všeobecné informácie klientom alebo potencionálnym klientom pred poskytnutím služby (25.05.2018) [PDF]

Všeobecné obchodné podmienky (25.05.2018)

Vzor výpočtu poplatkov

Zásady a zmeny kategorizácie klientov (12.12.2008) [PDF]

Zoznam miest výkonu (03.01.2018) [PDF]

Staršia dokumentácia

 

Upozornenie pre klientov: Obchody nad 15 000 EUR

Upozornenie pre klientov: Riziká spojené s investíciami vo finančných nástrojoch

Obchodník s cennými papíry Štvrtok
17. Januára 2019
News