Investovanie do finančných nástrojov je spojené s rizikom a keďže hodnota investícií ako aj výnosy z nich môžu rásť aj klesať v závislosti od vývoja na domácich a medzinárodných finančných trhoch, nie je návratnosť počiatočnej investovanej čiastky zaručená. Hodnota investície a výnosy z nej môžu byť ďalej ovplyvňované aktuálnymi výmennými kurzami, vývojom úrokových sadzieb ako aj prípadnými ďalšími faktormi, ktoré ich môžu výrazne zvyšovať, ale aj znižovať. Za určitých okolností môže byť pre investorov obtiažne príslušné finančné nástroje realizovať alebo predať, prípadne získať z trhu hodnovernú informáciu o ich hodnote. Základ ako aj úroveň zdaňovania je rôzna v závislosti od príslušnej platnej právnej úpravy a môže sa meniť, pričom môže byť u každého klienta individuálna. Nie každý finančný nástroj je vhodný pre každého investora, niektoré nástroje vyžadujú zvýšené poznatky a skúsenosti v oblasti finančného trhu, aby bolo možné správne posúdiť ich podstatu a riziká z nich vyplývajúce. Doterajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Zájemce o investiční službu bere na vědomí, že na zpracování výše uvedených osobních údajů společnost CAPITAL MARKETS, o.c.p. se sídlem Pribinova 6, Bratislava 811 09, IČO: 36 853 054 nepotřebuje souhlas, jelikož právní základ zpracování je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. Další detaily v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů včetně práv dotyčných osob jsou uvedené na internetové stránce Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumentu Privacy Notice (Informace o zpracování a ochraně osobních údajů).