CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., a. s., podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle ustanovenia § 73 ods. 5 citovaného zákona, je obchodník s cennými papiermi povinný pri každom obchode s hodnotou nad 15000 EUR zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu. V zmysle tejto zákonnej povinnosti sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta.

Čestné prehlásenie 25.05.2018 [PDF]

Ak sú peňažné prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonávaný na účet inej osoby, klient je povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej účet je obchod vykonaný. V takomto prípade, je klient povinný odovzdať CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet.

Čestné prehlásenie a písomný súhlas vlastníka 25.05.2018 [PDF]

V prípade, ak klient nesplní povinnosti stanovené v ust. par. 73, ods. 5 zákona č. 566/2001 Z.z., obchodník s cennými papiermi je povinný odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu.

Contact us

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

The person interested in the investment service acknowledges that CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. with registered office at Pribinova 6, Bratislava 811 09, with registration number IČO: 36 853 054 does not need consent to process the above mentioned personal information, as the legal basis of processing is specified in section 13 paragraph 1 b) and c) of Act no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and on amendments to certain laws. Further details regarding the processing and protection of personal data, including the rights of data subjects, are available on the Broker's website www.capitalmarkets.com/en/about-us/licenses-regulations in the Privacy Notice.