CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., a. s., podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle ustanovenia § 73 ods. 5 citovaného zákona, je obchodník s cennými papiermi povinný pri každom obchode s hodnotou nad 15000 EUR zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu. V zmysle tejto zákonnej povinnosti sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta.

Čestné prehlásenie 25.05.2018 [PDF]

Ak sú peňažné prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonávaný na účet inej osoby, klient je povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej účet je obchod vykonaný. V takomto prípade, je klient povinný odovzdať CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet.

Čestné prehlásenie a písomný súhlas vlastníka 25.05.2018 [PDF]

V prípade, ak klient nesplní povinnosti stanovené v ust. par. 73, ods. 5 zákona č. 566/2001 Z.z., obchodník s cennými papiermi je povinný odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu.

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).