Information according to Act no. 566/2001 Coll. on Securities and Investment Services

The company CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. is a securities broker, according to section 55 paragraph 1 Act no. 566/2001 Coll. on Securities and Investment Services and on amendments and supplements to certain laws (further as The Securities Act), and on October 30, 2007, was granted a license for provision of investment services in accordance with the section 54 paragraph 2 in connection with section 59 paragraph 2 and 3 of the Securities Act by the decision of the National Bank of Slovakia no. OPK-2297/2007-PLP.


Information according to MiFID, IFR and GDPR

Cenník služieb CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (01.07.2022) [PDF]

Informácie k zadávaniu pokynov a o typoch pokynov

Informácie o finančných nástrojoch a rizikách v súvislosti s finančnými nástrojmi (23.08.2022) [PDF]

Informácie pre klientov o Garančnom fonde investícií (30.12.2010) [PDF]

Informácie podľa § 74b zákona č. 566/2001 Z. z.

Investičné stratégie pre investičnú službu Riadené portfóliá (03.01.2018)

Kľúčové informácie pre investorov (Prvá penzíjná)

Odmena obchodníka a finančných agentov- verejný úpis VINOHRADY HABSBURG a.s..[PDF]

Päť najlepších miest výkonu (02.01.2022) [PDF]

Plná moc (15.12.2013) [PDF]

Pravidlá riadenia porfólií (11.4.2017) [PDF]

Pravidlá vypracovávania a šírenia investičných odporúčaní (17.08.2017) [PDF]

Prehľad zmien vo Všeobecných obchodných podmienkach účinných od 31.5.2017

Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov) (25.05.2018) [PDF]

Privacy Notice -Sprostredkovatelia 

Reklamačný poriadok (15.02.2019) [PDF]

Stratégia vykonávania pokynov (27.02.2018) PDF

Súhrn analýz a záverov (30.04.2018) [PDF]

Transparentnosť mimoburzových obchodov

Účtovné závierky

Všeobecné informácie klientom alebo potencionálnym klientom pred poskytnutím služby (25.05.2018) [PDF]

Všeobecné obchodné podmienky (25.05.2018)

Vzor výpočtu poplatkov

Zásady a zmeny kategorizácie klientov (12.12.2008) [PDF]

Zoznam miest výkonu (03.01.2018) [PDF]

Staršia dokumentácia

Notice to clients: Obchody nad 15 000 EUR

Notice to clients: Riziká spojené s investíciami vo finančných nástrojoch


Information related to ESG risks

Informácie o udržateľnosti podľa nariadenia (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti [PDF]

Contact us

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

The person interested in the investment service acknowledges that CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. with registered office at Pribinova 6, Bratislava 811 09, with registration number IČO: 36 853 054 does not need consent to process the above mentioned personal information, as the legal basis of processing is specified in section 13 paragraph 1 b) and c) of Act no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and on amendments to certain laws. Further details regarding the processing and protection of personal data, including the rights of data subjects, are available on the Broker's website www.capitalmarkets.com/en/about-us/licenses-regulations in the Privacy Notice.