Information according to Act no. 566/2001 Coll. on Securities and Investment Services

The company CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. is a securities broker, according to section 55 paragraph 1 Act no. 566/2001 Coll. on Securities and Investment Services and on amendments and supplements to certain laws (further as The Securities Act), and on October 30, 2007, was granted a license for provision of investment services in accordance with the section 54 paragraph 2 in connection with section 59 paragraph 2 and 3 of the Securities Act by the decision of the National Bank of Slovakia no. OPK-2297/2007-PLP.


Information according to MiFID, IFR and GDPR

Výročná správa 2023 [PDF]

Cenník služieb CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (01.07.2022) [PDF]

Informácie k zadávaniu pokynov a o typoch pokynov

Informácie o finančných nástrojoch a rizikách v súvislosti s finančnými nástrojmi (23.08.2022) [PDF]

Informácie pre klientov o Garančnom fonde investícií (30.12.2010) [PDF]

Informácie podľa § 74b zákona č. 566/2001 Z. z.

Investičné stratégie pre investičnú službu Riadené portfóliá (03.01.2018)

Kľúčové informácie pre investorov (Prvá penzíjná)

Odmena obchodníka a finančných agentov- verejný úpis VINOHRADY HABSBURG a.s..[PDF]

Päť najlepších miest výkonu (02.01.2022) [PDF]

Plná moc (15.12.2013) [PDF]

Pravidlá riadenia porfólií (11.4.2017) [PDF]

Pravidlá vypracovávania a šírenia investičných odporúčaní (17.08.2017) [PDF]

Prehľad zmien vo Všeobecných obchodných podmienkach účinných od 31.5.2017

Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov) (25.05.2018) [PDF]

Privacy Notice -Sprostredkovatelia 

Reklamačný poriadok (15.02.2019) [PDF]

Stratégia vykonávania pokynov (27.02.2018) PDF

Súhrn analýz a záverov (30.04.2018) [PDF]

Transparentnosť mimoburzových obchodov

Účtovné závierky

Všeobecné informácie klientom alebo potencionálnym klientom pred poskytnutím služby (25.05.2018) [PDF]

Všeobecné obchodné podmienky (25.05.2018)

Vzor výpočtu poplatkov

Zásady a zmeny kategorizácie klientov (12.12.2008) [PDF]

Zoznam miest výkonu (03.01.2018) [PDF]

Staršia dokumentácia

Notice to clients: Obchody nad 15 000 EUR

Notice to clients: Riziká spojené s investíciami vo finančných nástrojoch


Information related to ESG risks

Informácie o udržateľnosti podľa nariadenia (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti [PDF]

Contact us

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).