Naše společnost v rámci činnosti obchodníka s cennými papíry pomáhá řešit vlastnickou strukturu u akciové společnosti a zabývá se přeměnami společností.

Nabízíme zejména tyto služby:

 • přeměnu podoby akcií,
 • přeměna formy listinných akcií,
 • výdej listinných akcií,
 • dražba akcií,
 • squeeze-out,
 • související poradenství.

Přeměna podoby cenných papírů

Jde o především přeměnu ze zaknihovaných cenných papírů na listinné. Tato přeměna společnosti zajistí snížení nákladů jak pro emitenta, tak pro akcionáře, včetně majoritního.

Snížení nákladů pro emitenta:

 • nemusí již platit poplatky za vedení Centrálnímu depozitáři cenných papírů (CDCP) – registrace, vedení atd.,
 • neplatí již poplatky za vyhotovení seznamu akcionářů na valnou hromadu nebo na výplatu dividend,
 • zbaví se dalších poplatků CDCP a nákladů na ověření různých listin, plných mocí atd.

Snížení nákladů pro akcionáře:

 • neplatí již za vedení akcií na majetkovém účtu akcionáře u CDCP,
 • neplatí poplatky za převody akcií mezi akcionáři u CDCP,
 • neplatí poplatky na ověření listin, plných mocí atd.

Přeměna formy cenných papírů

V souvislosti s aktuálním vývojem zákona ohledně zvýšení transparentnosti akciových společností budou společnosti s listinnými akciemi na majitele (doručitele) povinny učinit jedno z následujících opatření:

 • změnit formu akcií na (z akcií na majitele na akcie na jméno),
 • změnit podobu akcií ze zaknihované do podoby listinné a s tím spojenou evidenci v Centrálním depozitáři nebo,
 • imobilizaci cenného papíru (což je fyzické uložení u banky).

Pomůžeme Vám s výběrem vhodné varianty, jakož i s následnou realizací.

Veřejná dražba cenných papírů

Společnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je na základě rozhodnutí ČNB oprávněna organizovat veřejné dražby cenných papírů.

Dražební řád

Dražby

Povolení ČNB k činnosti dražebníka

Squeeze-out

Od 3. 6. 2005 vyšla novela obchodního zákoníku v ČR, která majoritnímu akcionáři umožňuje provést tzv. squeeze-out, což představuje zákonné vytěsnění minoritních akcionářů.

V podstatě jde o proces, kde majoritní akcionář vlastní minimálně 90 % základního kapitálu společnosti. Tento akcionář pak požádá představenstvo o svolání valné hromady, která rozhodne o přechodu všech ostatních členských cenných papírů na jeho osobu.

Naše služby zahrnují poskytnutí i potřebných kroků k získání 90 % podílu.

Výhody oproti předešlé formě převzetí (dříve podle §220p obch. zákoníku ČR):

 • nezaniká daná společnost
 • výrazně jednodušší proces přeměny
 • menší náklady na převzetí

Naše služby při této formě převzetí zahrnují zejména:

 • zajištění posudku
 • vypracování žádosti o svolání valné hromady s hlavním bodem jednání squeeze-out
 • zpracování dokladu o vlastnictví 90% akcií
 • příprava konkrétní valné hromady
 • podání návrhu zápisu do obchodního rejstříku

Ceník vedlejších služeb [PDF]

Kontaktní informace

CAPITAL MARKETS, o.c.p.,a.s. - odštěpný závod
Olomoucká 3417/3d, Židenice
618 00 Brno,
Česká republika

Tel. č.: 776 743 737

Zapsaná v Obchodním rejstříku ČR, spis. Zn.: A 26568 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 06 922 325

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Zájemce o investiční službu bere na vědomí, že pro zpracování výše uvedených osobních údajů společnost CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. se sídlem Slavíčí údolí 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotřebuje souhlas, jelikož právní základ zpracování je uveden v § 13 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. Další detaily v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů včetně práv dotčených osob, jsou uvedeny na internetové stránce Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informace o zpracování a ochraně osobních údajů).