Podnikové financie ČR

Naše společnost v rámci správy cenných papírů nabízí i tyto služby:

 • přeměnu podoby akcií
 • výdej listinných akcií
 • squeeze-out (právo výkupu)
 • Přeměna podoby cenných papírů

Jde především o přeměnu z zaknihovaných cenných papírů na listinné. Tato přeměna společnosti zajistí snížení nákladů jak pro emitenta, tak i pro akcionáře.

Snížení nákladů pro emitenta:

 • nemusí již platit poplatky za vedení Centrálnímu depozitáři cenných papírů (CDCP) – registrace, vedení atd.
 • neplatí již poplatky za vyhotovení seznamu akcionářů na valné hromadě nebo na výplatu dividend
 • zbaví se dalších poplatků CDCP a nákladů na ověření různých listin, plných mocí atd.

Snížení nákladů pro akcionáře:

 • neplatí již za vedení akcií na majetkovém účtu akcionáře u CDCP
 • neplatí poplatky za převody akcií mezi akcionáři u CDCP
 • neplatí poplatky za ověření listin, plných mocí atd.

Squeeze-out (právo vykupování)

Novela zákona o cenných papírech (ZoCP) z důvodu přijaté evropské směrnice MiFID umožnila majoritnímu akcionáři uskutečnit tzv. squeeze-out, což představuje zákonné vytěsnění minoritních akcionářů ve smyslu §118i ZoCP.

V podstatě jde o proces, kde majoritní akcionář vlastní minimálně 95 % základního kapitálu společnosti. Tento akcionář poté požádá představenstvo o svolání valné hromady, která rozhodne o přechodu všech ostatních členských cenných papírů na jeho osobu.

Naše služby zahrnují poskytnutí i potřebných kroků na získání 95 % podílu.

Výhody oproti předchozí formě převzetí:

 • nedochází k zániku dané společnosti
 • výrazně jednodušší proces přeměny
 • menší náklady na převzetí

Naše služby při této formě převzetí zahrnují zejména:

 • zajištění posudku
 • vypracování žádosti o svolání valné hromady s hlavním bodem jednání squeeze-out
 • zpracování dokladu o vlastnictví 95% akcií
 • příprava samotné valné hromady
 • podání návrhu zápisu do obchodního rejstříku
 • zajištění výplaty drobným akcionářům
 • zajištění tisku akcií a jejich předání majoritnímu akcionáři