Podnikové financie ČR

Naša spoločnosť v rámci správy cenných papierov ponúka aj tieto služby:

 • premenu podoby akcií
 • výdaj listinných akcií
 • squeeze-out (právo výkupu)

Premena podoby cenných papierov

Ide predovšetkým o premenu zo zaknihovaných cenných papierov na listinné. Táto premena spoločnosti zaistí zníženie nákladov ako pre emitenta, tak aj pre akcionára.

Zníženie nákladov pre emitenta:

 • nemusí už platiť poplatky za vedenie Centrálnemu depozitáru cenných papierov (CDCP) – registrácia, vedenie atď.
 • neplatí už poplatky za vyhotovenie zoznamu akcionárov na valné zhromaždenie alebo na výplatu dividend
 • zbaví sa ďalších poplatkov CDCP a nákladov na overenie rôznych listín, plných mocí atď.

Zníženie nákladov pre akcionára:

 • neplatí už za vedenie akcií na majetkovom účte akcionára u CDCP
 • neplatí poplatky za prevody akcií medzi akcionármi u CDCP
 • neplatí poplatky na overenie listín, plných mocí atď.

Squeeze-out (právo výkupu)

Novela zákona o cenných papieroch (ZoCP) z dôvodu prijatej európskej smernice MiFID umožnila majoritnému akcionárovi  uskutočniť tzv. squeeze-out, čo predstavuje zákonné vytesnenie minoritných akcionárov v zmysle §118i ZoCP..

V podstate ide o proces, kde majoritný akcionár vlastní minimálne 95 % základného kapitálu spoločnosti. Tento akcionár potom požiada predstavenstvo o zvolanie valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o prechode všetkých ostatných členských cenných papierov na jeho osobu.

Naše služby zahŕňajú poskytnutie aj potrebných krokov na získanie 95 % podielu.

Výhody oproti predošlej forme prevzatia:

 • nezaniká daná spoločnosť
 • výrazne jednoduchší proces premeny
 • menšie náklady na prevzatie

Naše služby pri tejto forme prevzatia zahŕňajú najmä:

 • zaistenie posudku
 • vypracovanie žiadosti o zvolanie valného zhromaždenia s hlavným bodom jednania squeeze-out
 • spracovanie dokladu o vlastníctve 95% akcií
 • príprava samotného valného zhromaždenia
 • podanie návrhu zápisu do obchodného registra
 • zaistenie výplaty drobným akcionárom
 • zaistenie tlače akcií a ich predanie majoritnému akcionárovi