Informácie podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je obchodníkom s cennými papiermi, podľa § 55 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o cenných papieroch) dňa 30.10.2007 jej bolo udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo OPK-2297/2007-PLP povolenie na poskytovanie investičných služieb v zmysle §54 ods. 2 v spojení s § 59 ods. 2 a 3 zákona o cenných papieroch.


Informácie podľa MiFID, IFR a GDPR

 

Výročná správa 2023 [PDF]

Náklady spojené s nákupom ETF do pasívne spravovaných portfólií [PDF]

Investičné stratégie pre investičnú službu ETF riadené portfóliá

Cenník služieb CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (01.07.2022) [PDF]

Informácie k zadávaniu pokynov a o typoch pokynov

Informácie o finančných nástrojoch a rizikách v súvislosti s finančnými nástrojmi (23.08.2022) [PDF]

Informácie pre klientov o Garančnom fonde investícií (30.12.2010) [PDF]

Informácie podľa § 74b zákona č. 566/2001 Z. z.

Investičné stratégie pre investičnú službu Riadené portfóliá (03.01.2018)

Kľúčové informácie pre investorov (365.invest)

Päť najlepších miest výkonu (2.1.2024) [PDF]

Plná moc (15.12.2013) [PDF]

Pravidlá riadenia portfólií (11.4.2017) [PDF]

Pravidlá vypracovávania a šírenia investičných odporúčaní (17.08.2017) [PDF]

Prehľad zmien vo Všeobecných obchodných podmienkach účinných od 31.5.2017

Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov) [PDF]

Privacy Notice -Sprostredkovatelia 

Reklamačný poriadok (15.02.2019) [PDF]

Stratégia vykonávania pokynov (27.02.2018) PDF

Súhrn analýz a záverov (30.04.2018) [PDF]

Účtovné závierky

Všeobecné informácie klientom alebo potencionálnym klientom pred poskytnutím služby (25.05.2018) [PDF]

Všeobecné obchodné podmienky (25.05.2019)

Vzor výpočtu poplatkov

Zásady a zmeny kategorizácie klientov (12.12.2008) [PDF]

Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov [PDF]

Zoznam miest výkonu (03.01.2018) [PDF]

Staršia dokumentácia

Cookies Podmienky používania internetovej stránky

Upozornenie pre klientov: Obchody nad 15 000 EUR

Upozornenie pre klientov: Riziká spojené s investíciami vo finančných nástrojoch


Informácie týkajúce sa rizík ESG

Informácie o udržateľnosti podľa nariadenia (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti [PDF]

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).