Informácie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je obchodníkom s cennými papiermi, podľa § 55 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o cenných papieroch) dňa 30.10.2007 jej bolo udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo OPK-2297/2007-PLP povolenie na poskytovanie investičných služieb v zmysle §54 ods. 2 v spojení s § 59 ods. 2 a 3 zákona o cenných papieroch.

Spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. bolo v zmysle §54 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a následne podľa §18 ods. 1 zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve dňa 30.11.2011 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo ODT-10748/2011 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu.

V zmysle zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve zverejňuje spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. pre klientov tieto informácie:

Podmienky finančného sprostredkovania (2011.12.01) [PDF]

Právne vyhlásenie spoločnosti (2012.10.15) [PDF]

Riziká súvisiace s obchodovaním u finančných inštitúcií a s finančným sprostredkovaním (2012.10.15) [PDF]

Ďalšie informácie pre klientov, ktoré sme ako samostatný finančný agent povinný zverejniť klientom, ale zároveň vyplývajú aj z povinností podľa zákona č. 566/2006 o cenných papieroch a investičných službách zverejňuje CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. na stránke v sekcii MiFID.

 


Informácie podľa MiFID / GDPR

Náklady spojené s nákupom ETF do pasívne spravovaných portfólií [PDF]

Investičné stratégie pre investičnú službu ETF riadené portfóliá

Cenník služieb CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (01.09.2021)

Informácie k zadávaniu pokynov a o typoch pokynov

Informácie o finančných nástrojoch a rizikách v súvislosti s finančnými nástrojmi (16.08.2017) [PDF]

Informácie pre klientov o Garančnom fonde investícií (30.12.2010) [PDF]

Informácie  podľa §73b, § 74b zákona č. 566/2001 Z.z. a  opatrení NBS č. 20/2014

Investičné stratégie pre investičnú službu Riadené portfóliá (03.01.2018)

Kľúčové informácie pre investorov

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov Vianočná súťaž

Odmena obchodníka a finančných agentov- verejný úpis VINOHRADY HABSBURG a.s..[PDF]

Päť najlepších miest výkonu (2.1.2022) [PDF]

Plná moc (15.12.2013) [PDF]

Pravidlá riadenia portfólií (11.4.2017) [PDF]

Pravidlá vypracovávania a šírenia investičných odporúčaní (17.08.2017) [PDF]

Prehľad zmien vo Všeobecných obchodných podmienkach účinných od 31.5.2017

Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov) [PDF]

Privacy Notice -Sprostredkovatelia 

Reklamačný poriadok (15.02.2019) [PDF]

Stratégia vykonávania pokynov (27.02.2018) PDF

Súhrn analýz a záverov (30.04.2018) [PDF]

Účtovné závierky

Všeobecné informácie klientom alebo potencionálnym klientom pred poskytnutím služby (25.05.2018) [PDF]

Všeobecné obchodné podmienky (25.05.2019)

Vzor výpočtu poplatkov

Zásady a zmeny kategorizácie klientov (12.12.2008) [PDF]

Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov [PDF]

Zoznam miest výkonu (03.01.2018) [PDF]

Staršia dokumentácia

Cookies Podmienky používania internetovej stránky

Upozornenie pre klientov: Obchody nad 15 000 EUR

Upozornenie pre klientov: Riziká spojené s investíciami vo finančných nástrojoch

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Pribinova 6, Bratislava 811 09, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).