Informácie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. bolo v zmysle §54 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a následne podľa §18 ods. 1 zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve dňa 30.11.2011 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo ODT-10748/2011 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu.

V zmysle zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve zverejňuje spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. pre klientov tieto informácie:

Podmienky finančného sprostredkovania (2011.12.01) [PDF]

Právne vyhlásenie spoločnosti (2012.10.15) [PDF]

Riziká súvisiace s obchodovaním u finančných inštitúcií a s finančným sprostredkovaním (2012.10.15) [PDF]

Ďalšie informácie pre klientov, ktoré sme ako samostatný finanný agent povinný zverejniť klientom, ale zároveň vyplývaju aj z povinností podľa zákona č. 566/2006 o cenných papieroch a investičných službách zverejňuje CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. na stránke v sekcii MiFID.

Obchodník s cennými papíry Štvrtok
17. Januára 2019
News