Obchodovanie s finančnými derivátmi je zaujímavé pre tých klientov, ktorí chcú využiť pohyb cien komodít, svetových mien, indexov či akcií bez toho, aby vlastnili samotné podkladové aktíva. To je výhodné najmä pre tie aktíva, ktorých držba je nepraktická pre každodenné obchodovanie. Ďalším špecifikom, ktoré deriváty našim klientom ponúkajú, je využitie finančnej páky, teda potenciálne za dosiahnutím výrazne vyššieho výnosu pri nižšom vklade. S týmto typom produktu je však spojené aj riziko výrazne vyššej straty.

Informácie o príležitostiach a rizikách obchodovania s derivátmi, konkrétne CFD (rozdielové zmluvy), nájdete na našej špecializovanej platforme InvestingFox. Pre praktický úvod do obchodovania CFD odporúčame klientom vždy začať s verziou Demo účtu.

 

FINANČNÝ DERIVÁT je v súlade s metodikou NBS nástroj, ktorý súčasne spĺňa tieto podmienky:

  1. a) jeho reálna hodnota sa mení v závislosti od zmeny úrokovej sadzby, ceny cenného papiera, ceny komodity, výmenného kurzu, cenového indexu, úverového ratingu alebo úverového indexu alebo v závislosti od podobnej premennej,
  2. b) nevyžaduje počiatočné investície alebo vyžaduje počiatočné investície, ktoré sú nižšie ako pri iných typoch finančných nástrojov, ktoré podobne reagujú na zmeny úrokových sadzieb a trhových faktorov,
  3. c) je dohodnutý a vysporiadaný v budúcnosti, pričom čas od uzavretia obchodu do jeho vysporiadania je dlhší ako pri spotovej operácii.

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).