Informácie o cieľoch a politikách riadenia rizík, vlastných zdrojoch a požiadavkách na vlastné zdroje, politikách odmeňovania a ostatné informácie podľa čl. 46 IFR (30.06.2022)

Cenník služieb CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (01.09.2021) [PDF]

Ceník služeb CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (01.09.2021)

Cenník služieb Brokerage (15.01.2016) [PDF]

Cenník služieb Brokerage (30.11.2017) [PDF]

Cenník služieb Riadenia portfólia (15.01.2016) [PDF]

Cenník služieb Riadenia portfólia (30.11.2017) [PDF]

Cenník vedľajších služieb [PDF]

Informácie o cieľoch a politikách riadenia rizík, vlastných zdrojoch a požiadavkách na vlastné zdroje, politikách odmeňovania a ostatné informácie podľa čl. 46 IFR (2021)

Informácie o finančných nástrojoch a rizikách v súvislosti s finančnými nástrojmi (12.12.2008) [PDF]

Informácie o finančných nástrojoch a rizikách v súvislosti s finančnými nástrojmi (16.08.2017)

Informácie o udržateľnosti podľa nariadenia (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti [PDF]

Návrh zmluvy o riadení portfólia (13.06.2014) [PDF]

Návrh zmluvy o riadení portfólia (15.01.2016) [PDF]

Ochrana osobných údajov (15.12.2013) [PDF]

Organizačná schéma k 31.12.2021

Organizačná schéma k 30.06.2022

Päť najlepších miest výkonu (2.1.2022) [PDF]

Podmienky finančného sprostredkovania (2011.12.01) [PDF]

Podmínky finančního zprostředkování (2011.12.01) [PDF]

Pravidlá vypracovania a šírenia investičných odporúčaní (12.12.2008) [PDF]

Právne vyhlásenie spoločnosti (2012.10.15) [PDF]

Právní prohlášení společnosti (2012.10.15) [PDF]

Predpis ohľadne vkladov a výberov [PDF]

Rámcová zmluva (15.12.2013) [PDF]

Reklamačný poriadok (27.10.2014) [PDF]

Riziká súvisiace s obchodovaním u finančných inštitúcií a s finančným sprostredkovaním (2012.10.15) [PDF]

Rizika související s obchodováním u finančních institucí a s finančním zprostředkováním (2012.10.15) [PDF]

Stratégia vykonávania pokynov (12.12.2008) [PDF]

Stratégia vykonávania pokynov (15.08.2017)

Všeobecné informácie klientom alebo potencionálnym klientom pred poskytnutím služby (15.12.2013) [PDF]

Všeobecné informácie klientom alebo potencionálnym klientom pred poskytnutím služby (03.01.2018) [PDF]

Všeobecné obchodné podmienky (15.01.2016) [PDF]

Všeobecné obchodné podmienky (31.5.2017)

Všeobecné obchodné podmienky (11.3.2018)

Zoznam miest výkonu (01.10.2015) [PDF]

Zoznam miest výkonu (09.08.2017) [PDF]

Zásady odmeňovania

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).